Klachtenregeling

Klachtenregeling


Klachten over het onderwijs kunnen zeer divers zijn. Het kan gaan om een conflict met een leerkracht, onderwijskundig handelen, pesten (en de aanpak daarvan), seksuele intimidatie, of seksueel misbruik. De school vindt het heel belangrijk dat alle klachten serieus behandeld worden. In eerste instantie gaan we er natuurlijk van uit, dat na een open gesprek tussen betrokkenen, mogelijke problemen worden opgelost. Meestal betekent dit, dat u terecht kunt bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u ook terecht bij de interne begeleider en indien nodig bij de directie. 

Als u daarvoor goede redenen hebt, dan kunt u zich wenden tot een van de speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon Petra Kessels. U kunt haar bereiken via klacht@maasveldtegelen.nl 

Zij hebben de taak om, als u dat wenst, strikt vertrouwelijk met u de klacht door te nemen. In ieder geval wordt er met u besproken welke procedurele vervolgstappen er mogelijk dan wel gewenst zijn. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat u in contact gebracht wordt met een externe vertrouwenspersoon.
Uiteindelijk kan uw klacht behandeld worden bij de klachtencommissie. Het gaat dan om ‘zwaardere’ klachten, die blijkbaar niet op schoolniveau kunnen worden afgehandeld.Een en ander is wettelijk geregeld en vastgelegd in de klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs die voor iedereen op school ter inzage ligt. Onder beleidsdocumenten is dit protocol eveneens te vinden. Voor alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij de genoemde contactpersonen.

De landelijke klachtencommissie voor openbaar onderwijs is te bereiken via (030) 280 95 90 (telefoon) of www.onderwijsgeschillen.nl